Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cmolas 237b, 36-105 Cmolas

 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :


Administratorem danych osobowych jest:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie
Cmolas 237b
36-105 Cmolas


Inspektorem Danych osobowych jest:


Jakub Smykla
tel. 882 491 546,
email: marketing@hebenpolska.pl


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie niezbędnym do przy-znania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie niezbędnym do przy-znania lub odmowy przyznania świadczeń,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,
 • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • przyznania zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania zasiłku,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przy-znania rodzinie asystenta rodziny i prowadzeniu wsparcia przez niego,
 • świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:


 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej,
 Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 oraz aktów wykonawczych.


Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jedno-litych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).


Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Admi-nistratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.


Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).


Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz organizacji między narodowych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 37
Utworzono dnia: 02.06.2021

Historia publikacji

 • 02.06.2021 06:05, Administrator
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych
 • 02.06.2021 06:04, Administrator
  Dodanie strony: Ochrona danych osobowych