Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cmolas 237b, 36-105 Cmolas

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Diagnozowanie spraw odbywa się w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny w terminie 14 dni, a w sprawach nagłych w terminie 2 dni. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.

 

 Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu :

 

•ubóstwa,


•sieroctwa,

•bezdomności,
•potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•bezrobocia,
•niepełnosprawności ,
•długotrwałej choroby  lub ciężkiej choroby,
•przemocy w rodzinie,
•bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
•alkoholizmowi lub narkomanii,
•trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
•brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowacze,
•klęski żywiołowej lub ekologicznej,
•trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
•zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 


  oraz spełnieniu kryteriów dochodowych.

 

Osoby mogą ubiegać się o pomoc w formie :

 
•zasiłku stałego, który przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
•opłacanie składek zdrowotnych,
•zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną,
•zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
•usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i chorych w miejscu zamieszkania,
•zasiłku celowego i w naturze,
•zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
•posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole,
•sprawienie pogrzebu,
•udzielania specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w zakresie :
•rozwiązywania problemów rodziny,
•zapobiegania przemocy w domach,
•terapii dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii.
•kierowanie do domu pomocy społecznej,
•opiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą
 •udzielanie pomocy pieniężnej  rodzinom zastępczym,
•usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 107
Utworzono dnia: 16.04.2020
Dokument wprowadził:
Robert Kotarba
Dokument opublikował:
Robert Kotarba
Dokument wytworzył:
Robert Kotarba
Wytworzono:
2020-04-01
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Cmolas

Historia publikacji

  • 16.04.2020 13:09, Administrator
    Edycja strony: Przyjmowanie i załatwianie spraw
  • 16.04.2020 12:49, Administrator
    Edycja strony: Przyjmowanie i załatwianie spraw
  • 16.04.2020 12:46, Administrator
    Edycja strony: Przyjmowanie i załatwianie spraw