Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cmolas 237b, 36-105 Cmolas

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony BIP http://www.gopscmolas.naszbip.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony BIP: 23.06.2015r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.04.2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.04.2020r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator strony internetowej, adres poczty elektronicznej gopscmolas@cmolas.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7444440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba wyznaczona do realizacji ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Cmolasie                           

Bożena Kubik -  Kierownik GOPS w Cmolasie

Dane kontaktowe :

Tel. 17 7444440

E- mail : gopscmolas@cmolas.pl

 

Robert  Kotarba  – Administrator strony internetowej  BIP   w zakresie dostępności cyfrowej

Kontakt:

Robert  Kotarba

36-105 Cmolas 235B

Tel.17  7444440

FAX: 17 7444440

E-mail : gopscmolas@cmolas.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 259
Utworzono dnia: 16.04.2020
Dokument wprowadził:
Robert Kotarba
Dokument opublikował:
Robert Kotarba
Dokument wytworzył:
Robert Kotarba
Wytworzono:
2020-04-01
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Cmolas

Historia publikacji

  • 16.05.2021 10:14, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 16.05.2021 10:13, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 16.04.2020 13:08, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności