Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cmolas 237b, 36-105 Cmolas

 

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

OGŁOSZENIE  NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie  poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  osób  zaburzeniami psychicznymi na rzecz dziecka  niepełnosprawnego w wieku   4 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenia  15 godzin tygodniowo, w godzinach do uzgodnienia  indywidualnie z opiekunami dziecka.

Okres obowiązywania umowy: od  1 listopada  2020  do  31  grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. Cmolas  - Gmina Cmolas

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych    ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005r. ze zm.)

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Uczenie, rozwijanie i utrwalanie  umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz

samoobsługi  dziecka niezbędnych  w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu w tym zwłaszcza :

a) kształtowanie  umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie  do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak :

- samoobsługa,

- dbałość o higienę  i wygląd,

- utrzymywanie  kontaktów  z domownikami, rówieśnikami,

b) interwencje i pomoc  w życiu w rodzinie, w tym :

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach  kryzysowych- wsparcie psychologiczne,  

- ułatwienie dostępu  do edukacji  i kultury,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz dziecka,

- współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec dziecka,

c) współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego  i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego  do wielostronnej aktywizacji  dziecka 

 

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi.
4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby  chętne  do  podjęcia   pracy   prosimy o  kontakt  telefoniczny - tel. 17 7444440  

 

 

Cmolas, 2020-10-20                                                                         Kierownik GOPS w Cmolasie  

                                                                                                                    Bożena Kubik                                      

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 21.10.2020

Historia publikacji

  • 28.10.2020 16:46, Administrator
    Edycja strony: OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
  • 21.10.2020 12:15, Administrator
    Edycja strony: OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
  • 21.10.2020 12:14, Administrator
    Edycja strony: OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH